Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Vogels

Vogels

WATERRAL

Kennis over het voorkomen van vogels (aantal, verspreiding) geeft inzicht in de kwaliteiten van een gebied.  Ecodat onderstreept dit en kent een jarenlange expertise op dit gebied.

De vraag van opdrachtgevers is voor ons leidend in de keuze van onze aanpak van een inventarisatie of monitoringsprogramma. Wij verzorgen:

  • broedvogelinventarisatie
  • wintervogeltelling
  • watervogeltelling
  • soortgroepkartering
  • steltlopertelling
  • trektellingen

broedvogels

Broedvogels in de verschillende terreindelen worden vlakdekkend geïnventariseerd door middel van een uitgebreide territoriumkartering volgens de richtlijnen en criteria van SOVON (Van Dijk, 1996 en 2004). De definitieve lijst van de te inventariseren soorten is vastgelegd voor de diverse beheertypes in Kwaliteitsklassen en monitoring van beheertypen; maart 2012. Elk terrein zal worden onderzocht middels 3 ochtendbezoeken en 2 bezoeken gedurende de avond en nacht.

winter en watervogels
Nederland staat internationaal op de kaart vanwege de grote aantallen watervogels die er verblijven. De vele wetlands, de gunstige ligging op de verschillende trekroute’s, en de milde winters maken ons land tot een ideale verblijfplaats voor watervogels. Watervogeltellingen zijn dan ook belangrijk om aantalsontwikkelingen van watervogels te kunnen volgen. Met name in gebieden van het Natura2000 netwerk van EU-vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden. Bovendien signaleren veranderingen in watervogelaantallen vaak goed de veranderingen in de ecologische toestand van wetlands.

soortgroepkartering
Ons onderzoek zal altijd volgens de richtlijnen en criteria van Sovon (Van Dijk, 1996 en 2004) zijn.

Afhankelijk van uw vraag kijken we gericht naar verschillende soortgroepen, zoals weidevogels, uilen, roofvogels of andere (zeldzame) soorten.