Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Libellen

Libellen:

Libellen zijn voor de voortplanting afhankelijk van water en geven derhalve een goede indruk van de heersende waterkwaliteit, de mate van succes van natuurbeheer, de aanwezigheid van voldoende landschappelijke dynamiek en het voorkomen van bepaalde stadia in de ontwikkeling van de vegetatie. Sommige soorten staan dermate kritisch tegenover hun leefomgeving dat zij alleen nog maar lokaal voorkomen in natuurgebieden met voldoende kwaliteiten.

Ecodat beschikt over uitgebreide kennis over de ecologie van zowel zeldzame als algemene Europese soorten.

Werkzaamheden die wij voor u uit kunnen voeren zijn:

  • inventarisaties
  • onderzoek naar beschermde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen
  • opzetten monitoringsprogramma
  • opstellen soortenbeschermingsplannen

Wij voeren inventarisaties en monitoring uit volgens de richtlijnen van De Vlinderstichting. Dat betekent o.a. dat voor de inventarisatie van dagvlinders in het voorjaar en zomer drie bezoeken plaats vinden. Koraaljuffer---Ceriagrion-tenellum__2012-08-29_Leemkuilen_9347