Ecodat Landschap en Ecologie
Header

Planten

Planten:

Planten vertellen een verhaal. Zij vormen de afspiegeling van de wereld om ons heen. Hun voorkomen wordt bepaald door waterhuishouding, bodem en klimaat, maar ook door menselijk handelen. De planten en hun ordening in plantengemeenschappen vormen ook de basis voor het dierenleven.

Het inventariseren en beschrijven van flora en vegetatie geeft inzicht in de natuurwaarden van een terrein. De samenstelling van plantensoorten op een locatie geeft bovendien inzicht in de abiotische omstandigheden. Ecodat beschikt over kennis en ervaring in al uw karteringsvraagstukken. Vragen vanuit de SNL, Natura-2000, overheids- en provinciale verplichtingen.

  • Inventarisatie van (beschermde) flora
  • Vegetatiekarteringen
  • Doelsoortenkarteringen
  • Habitatkarteringen

Bonte luzerne - Medicago x varia (M. falcata x sativa_2012-08-01_Sint Pieter