Onderzoek

Voor iedere ecologische vraag hebben wij een antwoord.

Pragmatisch en duidelijk is de insteek van onze onderzoeken naar soorten en habitattypen.

 

Onderzoek kan de juiste informatie verschaffen over de gesteldheid en de ontwikkeling van uw gebied(en).

Of dat het nu natuurgebieden zijn waar een diepgaand onderzoek nodig is, of een onderzoek naar soorten en hun functies in het kader van de Wet natuurbescherming, wij helpen u graag verder.

Quickscan

Een ecologische quickscan is een potentie-inschatting waarbij wij onderzoeken óf, en zo ja welke, beschermde soorten er in uw plangebied aanwezig zouden kunnen zijn. Naast dat we naar soorten en hun functies kijken, zullen ook beschermde gebieden (Natura2000 en het NatuurNetwerk Nederland) meegenomen worden. De uitkomst leggen we naast uw voorgenomen ingreep om tot een advies te kunnen komen of u al dan niet mogelijk het risico loopt om de Wet natuurbescherming te overtreden.

Aanvullend onderzoek

Indien er uit de quickscan komt dat er mogelijk beschermde soorten in uw plangebied aanwezig zijn, bent u verplicht om aan te tonen óf zij er daadwerkelijk zitten en wat de functie van uw plangebied is voor deze soorten. Wij kunnen voorzien in een dergelijk aanvullend onderzoek. Na afloop krijgt u een duidelijke rapportage met daarbij het advies ‘hoe nu verder’. Soms volgt hieruit dat u nadere stappen zult moeten nemen om toch uw ingreep te kunnen realiseren. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan of het traject namens u verzorgen.

Monitoring

Uit enkele gedragscodes kunnen, net als soms volgt uit ontheffingsaanvragen, voorschriften volgen om de effectiviteit van voorzieningen (b.v. broedvogelkasten of vleermuisverblijven) of ingrepen (herintroductie van soorten) te onderzoeken.

SNL-inventarisaties

De Subsidiestelsel Natuur en Landschap brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Wij verzorgen voor u de gehele rapportage naar de provincie met een soorten- en een structuuronderzoek.

Advies

Ecodat adviseert u op alle gebieden die met de natuur te maken hebben.

Project Management

Bij Ecodat bent u aan het juiste adres om uw projecten uit te besteden. Door jarenlange ervaringen in projecten, zowel binnen de groene sector als in de industrie, hebben wij een breed scala aan projecten opgezet en uitgerold.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ecodat. We helpen u er graag mee verder.