Privacy verklaring

Ecodat bv (hierna Ecodat), gevestigd aan Cimbaalhof 24 – 4876BP – Etten-Leur, met de website www.ecodat.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij vragen over persoonsgegevens, neem contact op met Ed Michels.
Hij is te bereiken via ed.michels@ecodat.nl of telefonisch +31681698968

Doel van verzameling persoonsgegevens

Ecodat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • het versturen van facturen,
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • en wanneer Ecodat hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ecodat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Ecodat verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die door Ecodat worden verwerkt.

Bij het invullen van het contactformulier worden de volgende gegevens bewaard:

 • Voor- en Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (Bij het contactformulier is dit veld niet verplicht.)

Ecodat verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ecodat verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Ecodat, sluit Ecodat een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ecodat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Ecodat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens (Naam, adres, E-mail, Telefoonnummer): de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst: 7 jaar
 • Functionele cookies: bewaartermijn 30 dagen

Cookies

Ecodat gebruikt functionele voor het optimaal functioneren van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ecodat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen analyseren en optimaliseren. Deze cookies worden bewaard voor een termijn van 30 dagen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Ecodat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al de accounts zijn beveiligd met een degelijk password en daar waar mogelijk, wordt er gebruik gemaakt van 2FA (Two Factor Authentication).

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ed.michels@ecodat.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ecodat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Ecodat een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Eccdat van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ed.michels@ecodat.nl.

Daarnaast heeft u het recht:

 • op intrekking van verleende toestemming
 • om een klacht in te dienen

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ecodat spant zich in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Ecodat aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ecodat spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Ecodat of bij derden, welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ecodat.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Ecodat.


Deze privacy verklaring & disclaimer kan in de toekomst aangepast worden. Op deze pagina vindt u telkens  de meest actuele versie.